U SRBIJI REGISTROVANO 7.780 NOVOOBOLELIH OD KORONA VIRUSA, PREMINULO 57 OSOBA

Od posled­i­ca koron­avirusa u posled­n­ja 24 sata pre­minu­lo je 57 oso­ba u Srbi­ji, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Pre­ma zvani~nim podaci­ma reg­istrovano je 7.780 slu~ajeva zaraze, a od posled­njeg pre­se­ka testi­rane su 22.404 osobe. Na res­pi­ra­tori­ma je 245 paci­je­na­ta. Ukup­no je 6.901 oso­ba hospitalizovana.