SKUPŠTINA AKCIONARA USVOJILA UPPR TIGRA A.D.

Pred­log Unapred pripreml­jenog plana reor­ga­ni­zaci­je Tigra a.d. usvo­jen je na dana{njoj sed­ni­ci Skup{tine akcionara. Prel­og }e biti dostavl­jen Privred­nom sudu u Ni{u,navodi se u saop{tenju.