PROFESORKA GIMNAZIJE NADA POPOVIĆ POLOŽILA DALF1

Nada Popovi}ć, pro­fe­sor­ka matem­atike pirotske Gim­naz­i­je, polo‘žila je Me|unarodni ispit iz fran­cuskog jezi­ka DALF, nivo C1. Ovo je veo­ma visok nivo znan­ja jezi­ka, koji zahte­va dugo­tra­jan i svakod­nevni rad. Nada Popovi}ć, veo­ma uspe{šna pre sve­ga kao pro­fe­sor matem­atike, pokaza­la je da obra­zo­van­je ne samo da nije i nika­da ne sme biti završ{en pro­ces, ve}ć da mo‘že i tre­ba da bude sves­tra­no i š{iroko. Sva č~etiri dela, od kojih se ovaj ispit sas­to­ji, ocen­je­na su od strane ispitne komisi­je Fran­cuskog Insti­tu­ta u Beogradu, gde je ispit i odr‘žan, veo­ma visokim ocenama.