PREZENTACIJA IDEJNOG PROJEKTA HOTELA PLANINARSKI DOM 27112020

Na mes­tu nekada{nje hotela ”Stara” na plan­i­narskom domu biĐe izgra|en pot­puno novi kom­pleks. Turisti~ku ponoudu oboga}uje i far­ma ”Eva” u ovom delu Stare pla­nine, gde je neka­da bila far­ma ”Bele vode”. Danas su prezen­to­vani ide­jni pro­jek­ti hotela i farme i mod­el budu}e sarad­nje.