NEMA ELEMENATA ZA UVO\ENJE VANREDNE SITUACIJE U PIROTU, OCENJENO NA SEDNICI KRIZNOG [TABA

U ovom trenutku nema ele­me­na­ta za uvo|enje vanredne situaci­je u Piro­tu, ali je neo­hod­no da se i dal­je prati stan­je u gradu, kolek­tivi­ma i zdravstven­im ustanova­ma, to je pro­cen­jeno na dana{njoj sed­ni­ci [taba za vanredne situaci­je u u‘em sas­tavu sa pred­stavnici­ma med­i­cinske struke. U saop{tenju [taba navo­di se da }e nadle‘ne gradske i republi~ke inspekci­je i nadal­je da sprovode kon­trolu primene mera za spre~avanje {iren­ja virusa i da }e sankcionisati nji­ho­vo nepo{tovanje u skladu sa nedavno done­tim zakonom. Na sed­ni­ci [taba odobre­na su nov~ana sred­st­va Op{toj bol­ni­ci Pirot za kupov­inu ure|aja i pro­pratne opreme za pri­menu ter­api­je kiseonikom. Domu zdravl­ja odobre­na su sred­st­va za opre­man­je i pokri­van­je spolja{njeg pros­to­ra kovid ambu­lante u Tijabari i Zavo­du za javno zdrvl­je za poja~ane aktivnos­ti u radu. Odlu­ka [taba od 5.novembra da se zakazana ven~anja obavl­ja­ju samo u sve~anoj sali Gradske uprave, da se obus­tave sva takmi~enja Saveza za {kol­s­ki sport, kao aktivnos­ti plesnih i folk­lornih ansam­a­bala, produ‘ena je do 15.decembra.