NASTAVA ZA SREDNJOŠKOLCE I ISTARIJE OSNOVCE OD PONEDELJKA ONLINE

Odlukom Kriznog š{taba za bor­bu pro­tiv korona virusa u~čenici svih sred­njih {ško­la, kao i star­i­ji osnov­ci, od petog do osmog razre­da, od ponedelj­ka prelaze na onla­jn nas­tavu. Oni ć}e u~čiti od ku}će sve do zim­skog ras­pus­ta, koji po~inje 21. decem­bra u celoj Srbi­ji, navo­di se u saop{štenju Vlade Srbi­je. Zim­s­ki ras­pust se zavr{šava 15. jan­u­ara 2021. godine”.