LISTA POSLODAVACA IZ PRIVATNG SEKTORA ZA PROGRAM MOJA PRVA PLATA

Iz Nacionalne slu‘be za zapo{ljavanje obave{tavaju poslo­davce da je formi­rana lista odobrenih poslo­dava­ca iz pri­vatnog sek­to­ra za real­izaci­ju pro­gra­ma Moja prva pla­ta. Lista je objavl­je­na na por­talu moja prva pla­ta. Ukup­no je 7.352 kan­di­da­ta povezano sa poslo­davci­ma iz pri­vatnog sek­to­ra. Pot­pi­si­van­je tro­jnog ugov­o­ra izme|u Nacionalne slu‘be za zapo{ljavanje, poslo­dava­ca i kan­di­da­ta tre­ba da bude obavl­jeno do 14. decem­bra. Za potrebe real­izaci­je pro­gra­ma svim kan­di­da­ti­ma je obezbe|en namen­s­ki ra~un kod Po{tanske {tedion­ice na koji }e biti upla}ivana nov~ana nakna­da. Za poslo­davce iz javnog sek­to­ra infor­ma­ci­ja o na~inu i vre­menu povezi­van­ja sa kan­di­da­ti­ma bi}e naknad­no objavl­je­na, saop{tavaju iz NSZ‑a.