ASFALTIRANJE SOKAKA U SELU POLJSKA RŽANA 27112020

U selu Poljs­ka R‘ana danas su nas­tavl­jeni radovi na asfalti­ran­ju soka­ka u du‘ini od 250 metara,~ime je nas­tavl­je­na real­izaci­ja pro­gra­ma redovnog odr‘avanja pute­va u seli­ma. Radove su obi{li Milo{ Coli}, zamenik gradona~elnika Piro­ta, Slavi{a Svi­larov, direk­tor Jp za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zamlji{ta i Vido­jko Pana­jo­tovi}, pomo”}nik gradona~elnika za poljoprivre­du i selo.