ZZJZ: JOŠ 47 NOVOZARAŽENIH OD VIRUSA KORONA U PIROTSKOM OKRUGU

Pre­ma posled­njim podaci­ma ZZJZ Pirot, lab­o­ra­tori­js­ki je potvr|eno jo{ 47 poz­i­tivnih na COVID-19 iz Pirot­skog okru­ga. Na PCR tes­tu 31 je poz­i­ti­van i 16 poz­i­tivnih na anti­gen­skom tes­tu i to: 33 iz Piro­ta, 6 iz Dim­itro­vgra­da, 7 iz Bele Palanke i jed­na oso­ba iz Babu{nice. Na anal­izu je posla­to jo{ 48 briseva,potvr|uju u Zavo­du. Sva lica potvr|ena na korona virus su u ku}noj ili bolni~koj izolaciji,ukupno 1.040 oso­ba. Ju~e je nalo‘ena ku}na izo­laci­ja za 135 lica, dok je ukin­u­ta za 47 oso­ba. Broj pre­gle­da u kovid ambu­lan­ta­ma u Pirot­skom okrugu je pove}an. U Kovid ambu­lan­ti DZ Pirot 25.novembra pre­gledano je 245 paci­je­na­ta od kojih je 48% bilo prvih pre­gle­da. U Dim­itro­v­gradu 119 odnos­no 23% prvih i 87% kon­trol­nih. U Babu{nici 46 pre­gle­da odnos­no oko 60% prvih i Beloj Palan­ci 47 pre­gle­da od kojih je 40% prvih. Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot le~i se 10 paci­je­na­ta od pneu­moni­ja. Jo{ tri paci­jen­ta su preba~ena u KC Ni{. U Ni{u se le~i 27 bolesni­ka sa podru~ja Pirot­skog okruga,najvi{e iz Pirota

JO[ 7.606 NOVOOBOLELIH OD VIRUSA KORONA U SRBIJI, PREMINULA 51 OSOBA

 

 

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja, u Srbi­ji je lab­o­ra­tori­js­ki potvr|eno jo{ 7.606 gra|ana poz­i­tivnih na korona virus od testi­ranih 21.569. U posled­n­ja 24 sata pre­minu­la je 51 oso­ba od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Hos­pi­tal­i­zo­vane su 6.722 osobe. Na res­pi­ra­tori­ma su 243 paci­jen­ta. Virus korona od po~etka epi­demi­je u Srbi­ji je reg­istrovan kod 148.214 gra|ana.