USKORO SE OTVARA STRELJANA U DVORIŠTU OŠ VUK KARADŽIĆ

Uz saglas­nost Min­istarst­va prosvete u dvori{tu O[ Vuk Karad‘i} pre neko­liko god­i­na zavr{en je dvon­a­men­s­ki objekat- skloni{te koje }e se koris­ti­ti i kao strel­jana. Pro­jekat vredan 65 mil­iona dinara finan­sir­alo je JP Skloni{ta Srbi­je. Iako je pro­jekat na vreme zavr{en strel­jana jo{ uvek nije u funkci­ji. Lokalna samoupra­va imala je zadatak da ispravi odre|ene nedostatke i dobi­je potreb­ne dozv­ole. U izjavi za na{u tele­viz­iju gradona~elnik Vladan Vasi} je rekao da je kom­plet­na pro­ce­du­ra zavr{ena i strel­jana bi usko­ro tre­ba­lo da bude pre­da­ta na kori{}enje Strelja~koj dru‘ini Lukanjac.