SOS DEČJA SELA TRAŽE NOVE SOS RODITELJE

Fon­daci­ja SOS De~ja sela Srbi­ja pru‘aju razli~ite vidove pomo} i podr{ke deci i porodica­ma, jedan od pro­gra­ma je SOS roditeljst­vo. Ovaj pro­gram je specifi~an i raz­liku­je se od klasi~nog hran­iteljst­va po tome {to SOS roditelj ‘ivi sa decom u SOS De~jem selu u Kral­je­vu, vodi doma}instvo i brine o deci iz ran­jivih dru{tvenih gru­pa. SOS De~čja sela Srbi­je u potrazi su za novim SOS roditeljima.