POMOĆ SINDIKALNIH ORGANIZACIJA SVOJIM ČLANOVIMA

Sindikalne orgaznizaci­je svo­jim ~lanovi­ma poma‘u u vreme epi­demi­je korona virusa. Pomo} je u vidu nov~anih nadok­na­da obole­li­ma, nabav­ci za{titne opreme, ali i ugov­orima koji­ma se poslo­davac obavezu­je da zaposlenom koji oboli od korone bude ispla}eno 100% zarade.