PIROT U GLOBALNOJ KAMPANJI 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Grad Pirot se na pred­log Koor­di­na­cionog tela za rod­nu ravno­pravnost Repub­like Srbi­je, priključ~io glob­al­noj kam­pan­ji “”16 dana aktiviz­ma pro­tiv nasil­ja nad ž‘enama””. Pirot ć}e kao i pro{šle godine podr‘žati ovu kam­pan­ju koja tra­je do 10. decem­bra, a u tom peri­o­du zidine Mom~čilovog gra­da simbolič~no ć}e biti osvetl­jene narand‘žastim svetlom.