MIJALKOVIĆ: POČINJE ISPLATA RAZLIKE U PENZIJI ZA ONE KOJI SU IZ FIRME OTIŠLI PO SOCIJALNOM PROGRAMU 2013.GODINE

Posle ini­ci­ja­tive Saveza samostal­nih sindika­ta Srbi­je i Udru‘enja pen­zion­era Opci­ja pet zaklju~kom Vlade Srbi­je po~inje ispla­ta raz­like u pen­z­i­ji za one koji su iz fir­mi oti{li kroz soci­jal­ni pro­gram 2013. godine, ka‘e predsed­nik Ve}a Saveza smaostal­nih sindika­ta u Piro­tu Jovan Mijalkovi}. U ovoj grupi je i oko 120 nekada{njih rad­ni­ka Indus­tri­je ode}e Prvi maj. Podse}amo, odlukom od 1. okto­bra je oko 10.000 peni­zon­era u Srbi­ji je bila uman­je­na penzija.