EVROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA OVE GODINE ONLINE

Evrop­s­ka no} istra‘iva~a, man­i­festaci­ja posve}ena nau­ci, ove godine odr‘ava se 27. i 28. novem­bra, ovog puta u virutel­nom sve­tu. Na saj­tu nocistrazivaca.rs i na dru{tvenim mre‘ama mo‘e da se prati i u~estvuje u pro­grami­ma koje su spremili u~esnici man­i­festaci­je iz Piro­ta i drugih grado­va Srbi­je.