APEL GRAĐANIMA ZA KONSULTACIJU SA LEKAROM PRE ODLASKA U AMBULANTU

Epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu pogor{ava se iz sata u sat navode iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Gu‘ve su pred ambu­lan­ta­ma, poseb­no ispred Kovid ambu­lante u Tijabari. Iz Doma zdravl­ja Pirot mole paci­jente da budu tol­er­ant­ni i str­pljivi i da odlo‘e posete izabra­nom lekaru uko­liko to dozvol­ja­va nji­ho­vo zdravstveno stan­je, s obzirom na to da se pove}ava broj obolelih od koron­avirusa i da je pove}an broj pre­gle­da u Covid ambulanti.