VIRTUELNA EVROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA

Evop­s­ka no} istra‘iva~a plani­rana za 27. i 28. novem­bar ove godine bi}e orga­ni­zo­vana u izmen­jenom for­matu, odnos­no u virutel­nom sve­tu, umesto na trgov­i­ma i u sala­ma. Na saj­tu nocistrazivaca.rs i na dru{tvenim mre‘ama mo‘e da se prati i u~estvuje u pro­grami­ma koje su spremili u~esnici iz Piro­ta i ostal­ih grado­va uklju~eni u ovu man­i­festaci­ju. Evrop­sku no} istra‘iva~a pokrenu­la je Evrop­s­ka komisi­ja 2005. godine. Cilj je pro­mo­visan­je nauke. U Srbi­ji se Evrop­s­ka no} istra‘iva~a odr‘ava posled­njih deset god­i­na, a u Piro­tu je odr‘ana 2016. i 2017. godine. No} istra‘iva~a u Piro­tu orga­nizu­je Prirodno-matemati~ki fakul­tet iz Ni{a u sarad­nji sa Gim­naz­i­jom, Muze­jom Poni{avlja i Job Info centrom.