U BABUŠNICI PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA

Zbog povećanog bro­ja obolelih od COVID‑a 19 i spre~avanja dal­jeg {iren­ja virusa, predsed­ni­ca op{tine Babu{nica Ivana Stoji~i} donela je odluku o progla{enju vanredne situaci­je na ter­i­tori­ji ove op{tine, na ju~era{njoj tele­fon­skoj sed­ni­ci [taba za vanredne sitiaci­je. U odlu­ci se navo­di da pija­ca presta­je da radi naredne dve nedel­je i da se poo{trava kon­tro­la sprovo|enja mera pre­ven­ci­je na suzbi­jan­ju korona virusa. Posle Dim­itro­vgra­da i Bele Palanke ovo je tre}a op{tina u Pirot­skom okrugu u kojoj je progla{ena vanred­na situacija.