RASPISAN TENDER ZA ZAVRŠETAK IZGRADNJE LINIJE ZA SEKUNDARNU SEPARACIJU OTPADA

Raspisan je ten­der za zavr{etak izgrad­nje lin­i­je za sekun­dar­nu sep­a­raci­ju otpa­da. Pre­ma re~ima Neboj{e Ivano­va, direk­to­ra JP Region­la deponi­ja Pirot pred­sto­je zavr{etak gra|evinskih rado­va, hidro i elek­troin­sta­laci­ja, koji tre­ba da budu zavr{eni do po~etka prole}a.