PSSS PIROT: OBRATITI PAŽNJU NA HIGIJENU VOĆNJAKA I VINOGRADA

Uslovi za radove u vo}njacima i vino­gradi­ma su ide­al­ni. Potreb­no je da proizvo|a~i dobro pripreme zasade za predstoje}u zimu, ka‘u u Poljoprivred­noj save­to­davnoj stru~noj slu‘bi.