POŠTA SRBIJE ORGANIZUJE NAGRADNI KONKURS PIŠI DEDA MRAZU

Po{ta Srbi­je i ove godine orga­nizu­je tradi­cional­ni lit­er­arni i likovni nagrad­ni konkurs za mali{ane  Pi{i Deda Mrazu koji tra­je do 5. decem­bra. Poziv je otvoren za decu uzras­ta do 10 god­i­na da u~estvuju na konkur­su i da razvi­ja­ju svo­ju ma{tovitost i kreativnost.