NOVI TRENDOVI U DIGITALIZACIJI ZAVIČAJNE GRAĐE BIBLIOTEKE

Nar­o­d­na bib­liote­ka Pirot predstavi}e svo­je iskust­vo u dig­i­tal­izaci­ji zavi~ajne gra|e na onla­jn stru~nom save­to­van­ju bib­liotekara Srbi­je pod nazivom ”Zavi~ajni fon­dovi — razvoj, teme i ten­den­ci­je 2000–2020.” Save­to­van­je }e biti odr‘ano tokom nared­na dva dana. Orga­ni­za­tor je Grad­s­ka bib­liote­ka ”Vladislav Petkovi} Dis” iz ^a~ka. Pirot­s­ka bib­liote­ka jed­na je od ~etiri u Srbi­ji koja svo­ju dig­i­tal­nu bib­lioteku bazi­ra na soft­veru Reskar­ta. Bib­liotekar Milan Jovanovi}, predstavi}e sadr‘aj Zavi~ajne dig­i­talne kolek­ci­je pirotske bib­lioteke, dos­tup­nu gra|u, zan­imljivosti i prob­leme sa koji­ma su se pirot­s­ki bil­iotekari suo~avali u svom radu, a govori}e o planovi­ma za rad. Dig­i­tal­na kolek­ci­ja Nar­o­dne bib­lioteke Pirot obuh­va­ta oko 400 jedini­ca knji‘ne i neknji‘ne gra|e sa vi{e od 26.000 dig­i­tal­i­zo­vanih strana i uve|ava se na dnevnom nivou, navo­di se u saop{tenju. Dig­i­tal­na kolek­ci­ja bib­lioteke dos­tup­na je na saj­tu digitalna.nbpi.org.rs.