KRIZNI ŠTAB PREDLOŽIO ONLAJN NASTAVU ZA STARIJE OSNOVCE I SREDNJOŠKOLCE

Republi~ki krizni {tab doneo je odluku da sred­nje i osnovne {kole od petog do osomg razre­da pre|u na onla­jn nas­tavu, to je saop{tio epi­demi­olog Branislav Tiodor­ovi} posle sed­nice Kriznog {taba. Tako|e, odlu~eno je da {kol­s­ki ras­pust po~ne 21. decem­bra i da tra­je do 18. jan­u­ara. U~enici bi tre­ba­lo da poha|aju nas­tavu na daljinu do po~etka ras­pus­ta, dok je predlo‘eno da mla|i osnov­ci nas­tave da idu u {kolu kao i do sada. Tiodor­ovi} ka‘e da o~ekuje da se ove predlo‘ene odluke sprove­du.