KA EFIKASNIJOJ UPRAVI REALIZACIJOM BROJNIH PROJEKATA

Kance­lar­i­ja za lokalni ekonom­s­ki razvoj Piro­ta osim pro­jeka­ta prekograni~ne sarad­nje real­izu­je i pro­jek­te u sarad­nji sa drugim insti­tu­ci­ja­ma i dona­tori­ma. Izme|u osta­log, rade se i pro­jek­ti usmereni na unapre|enje finan­si­jskog upravl­jan­ja i poslovne klime u gradu.