IZ DZ SAVETUJU PACIJENTIMA DA ODLOŽE POSETE IZABRANOM LEKARU

Iz Doma zdravl­ja Pirot mole paci­jente da budu tol­er­ant­ni i str­pljivi i da odlo‘e posete izabra­nom lekaru uko­liko to dozvol­ja­va nji­ho­vo zdravstveno stan­je, s obzirom na to da se pove}ava broj obolelih od koron­avirusa i da je pove}an broj pre­gle­da u Covid ambu­lan­ti. U saop{tenju se navo­di da sve slu‘be Doma zdravl­ja pri­ma­ju paci­jente u redovnoj pro­ce­duri, i da su i zaposleni i paci­jen­ti izlo‘eni ve}em riziku od zaraze koron­aviru­som u kon­tak­tu sa asimp­to­matskim slu~ajevima, zato se gra|anima preporu~uje da za savete lekara i propi­si­van­je hroni~ne ter­api­je pozovu bro­jeve tele­fona ambu­lan­ti.