UČENICE GIMNAZIJE MEĐU FINALISTIMA KONKURSA MINISTARSTVA PROSVETE RUSKE FEDERACIJE

Tri u~enice Gim­naz­i­je Pirot, Mir­jana Matanovi}, Petra Vidanovi} i Ani­ta \or|evi}, su me|u final­is­ti­ma konkur­sa Min­istarst­va prosvete Ruske Fed­eraci­je pod nazivom ”Rus­ki jezik — jezik poez­i­je”. One su se na ovaj konkurs pri­jav­ile slan­jem video-zapisa, a Orga­ni­za­cioni odbor odabrao 50 final­ista. Sa nji­ma je radi­la pro­fe­sor­ka ruskog jezi­ka u Gim­naz­i­ji, Mari­na Vaci}. Ovaj konkurs je me|unarodnog karak­tera, a cilj je da se poka‘e dubi­na i lep­ota ruskog jezi­ka, kao i da inspiri{e druge da ga upoz­na­ju, navo­di se u saop{tenju {kole. Pobed­ni­ci }e biti progla{eni 30. novem­bra, a pri­likom odlu~ivanja o najbolji­ma, u obzir }e biti uze­to i glasan­je za kan­di­date na saj­tu orga­ni­za­to­ra: https://srb.russianpoetrycontest.com/video, zato iz {kole pozi­va­ju Piro}ance da svo­jim glaso­vi­ma podr‘e Mir­janu, Petru i Anitu.