SOS DEČIJA SELA TRAŽE NOVE SOS RODITELJE

SOS De~ja sela Srbi­ja tra‘e nove SOS roditel­je koji }e ‘iveti u SOS De~ijem selu nado­mak Kral­je­va, u pros­tra­noj i mod­er­no opreml­jenoj ku}i, navo­di se u pozivu. Oni sa decom i mladi­ma zajedni~ki stvara­ju toplu porodi~nu atmos­feru neophod­nu za prav­i­lan rast i razvoj dece. Hran­itelj o deci brine 24 sata dnevno, 365 dana u godi­ni, uz pomo} i podr{ku porodi~nih asis­te­na­ta i stru~nog tima De~ijeg sela. SOS roditelj ‘ivi okru‘en drugim SOS roditelji­ma, dobi­ja nadok­nadu za hran­iteljst­vo, ima soci­jal­no, zdravstveno i pen­ziono osig­u­ran­je, dobi­ja mater­i­jal­na sred­st­va za tro{kove brige o deci i samostal­no vo|enje doma}instva, navo­di se u saop{tenju. Zain­tereso­vani mogu da se pri­jave pozivom bro­je­va tele­fona: 065/253–76-65 i 065/849–56-52 ili putem mejla na adrese karijera@sos-decijasela.rs i fondacija@sos-decijasela.rs, kao i pop­un­ja­van­jem on-line for­mu­la­ra na: www.sos-decijasela.rs.