REGISTROVANA JOŠ 6.842 SLUČAJA KORONA VIRUSA U SRBIJI

Od posled­i­ca koron­avirusa pre­minu­lo je jo{ 37 oso­ba u Srbi­ji, objavl­jeno je na saj­tu covid19.rs. Pre­ma zvani~nim podaci­ma u posled­n­ja 24 sata reg­istrovana su 6.842 slu~aja zaraze, a na koron­avirus je testi­ra­no 21.476 oso­ba. Pre­ma podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja na res­pi­ra­tori­ma je 225 paci­je­na­ta, a ukup­no je na bolni~kom le~enju 6.478 osoba.