POZIV ZA BIVŠE RADNIKE PRVOG MAJA KOJIMA SU UMANJENE PENZIJE

Iz Ve}a saveza samostalnog sindika­ta Piro­ta, obave{tavaju biv{e rad­nike Indus­tri­je ode}e Prvi maj, koji su u pen­z­i­ju oti{li po opci­ji 5, da se jave Ve}u saveza samostal­nih sindika­ta gra­da Piro­ta, kako bi dobili potreb­ne podatke neophodne za re{avanje prob­le­ma uman­jenih pen­z­i­ja. Biv{i prvo­ma­j­ci detl­jani­je infor­ma­ci­je mogu da potra‘e pozivom bro­ja tele­fona: 010 341–299.