OŠ ”DUŠAN RADOVIĆ” OBELEŽAVA 56 GODINA RADA I POSTOJANJA

O[ Du{an Radovi} ovih dana obele‘ava 56 god­i­na rada i pos­to­jan­ja. Obele‘avanje Dana {kole prilago|eno je aktuel­noj situaciji.