KONTROLA PRIMENE NOVIH MERA U CILJU SPREČAVANJA ŠIRENJA KORONA VIRUSA

Vla­da Srbi­je donela je sedam novih mera u cilju spre~avanja {iren­ja virusa COVID- 19, ~ija pri­me­na po~inje danas. Pri­me­na i po{tovanje donetih mera i do sada su kon­trolisale nadle‘ne republi~ke i gradske inspekci­je. Tako }e biti i nared­nih dana, saz­na­je­mo u Odel­jen­ju za urbanizam,stambeno-komunalne polsove i gra|evinarstvo Gradske uprave Pirot.