HUMANOST JOŠ VAŽNIJA U DOBA PANDEMIJE

U Piro­tu je danas orga­ni­zo­vana jo{ jed­na akci­ja dobro­voljnog davan­ja krvi. Akci­je redovno orga­nizu­ju Crveni krst i Zavod za trans­fuz­i­ju krvi iz Ni{a. Na po~etku pan­demi­je broj davala­ca bio je man­ji, ali se taj broj u Piro­tu poste­peno vra}a na nivo kao i pre pan­demi­je, ka‘u iz Zavoda.