DA LI SE PORED KORONE BORIMO I PROTIV BELE KUGE

Popis stanovni{tva iz 2011. pokazao je da je za deset god­i­na, broj stanovni­ka u Piro­tu sman­jen za sko­ro 6.000 oso­ba. Svake godine broj stanovni­ka se sman­ju­je, svu­da u sve­tu, Srbi­ji i u Piro­tu. Na neg­a­tivni prirod­ni prira{taj uti~u mno­gi fak­tori. Istra‘ivali smo da li se pored korona virusa bori­mo i sa belom kugom.