VLADA SRBIJE DONELA NOVE MERE U CILJU SPREČAVANJA ŠIRENJA KORONA VIRUSA

Sedam novih mera koje je Vla­da Srbi­je usvo­ji­la s cil­jem suzbi­jan­ja {iren­ja virusa COVID- 19 po~inju da se pri­men­ju­ju od sutra. Odlukom Vlade skra}eno je rad­no vreme restoran­i­ma, kafi}ima, barovi­ma, klubovi­ma, kla­dioni­ca­ma i tr‘nim centri­ma do 18 sati. Obavezno je no{enje mas­ki u zatvorenom pros­toru, kao i na otvorenom gde se ne mo‘e da se izbeg­ne kon­takt sa drugim ljudi­ma. Na snazi je zabrana svih javnih oku­pl­jan­ja vi{e od 5 oso­ba u zatvorenom i na otvorenom pros­toru. Od ove mere izuzete su {kole, radne orga­ni­zaci­je, pro­davnice i sli~ni objek­ti za koje va‘i ograni~enje bro­ja pris­ust­nih u svakom trenutku u odno­su na kvadratu­ru objek­ta. Jo{ jed­na odlu­ka je da se omogu}i rad od ku}e za sve zapos­lene gde to rad­ni pro­ces dopu{ta. Sprovodi}e se stro­ga kon­tro­la obaveze no{enja za{titnih mas­ki u vozil­i­ma javnog pre­voza, uz ograni~enje mak­si­malnog bro­ja put­ni­ka u vozilu na polovnu deklar­isanog kapacite­ta vozi­la. Me|u mera­ma su i poo{trena kon­tro­la po{tovanja nalo‘ene ku}ne izo­lacije, ku}nog karan­ti­na odnos­no samoizo­lacije, kao i ostal­ih protivepidemiolo{kih mera koje su na snazi. Nave­dene mere oro~ene su na peri­od od 10 dana, a potom }e se pono­vo raz­ma­trati nji­hov efekat i even­tu­al­no usva­jan­je novih.