PROMENJEN PROTOKOL ZA PRIJEM PACIJENATA SA SUMNJOM NA KORONA VIRUS U OPŠTU BOLNICU PIROT

Pro­tokol pri­je­ma paci­je­na­ta sa sum­n­jom na virus korona u Op{tu bol­nicu Pirot, promen­jen je odlukom Grad­skog {Šta­ba za vanredne situaci­je. Done­ta je odlu­ka da se svi paci­jen­ti za koje se sum­n­ja da su oboleli od COVI­Da 19, iz de‘urnih Kovid ambu­lan­ti iz Piro­ta i ostal­ih op{tina Okru­ga, upu}uju u ATD, koji se nalazi pored pri­jemnog odel­jen­je pri Opš{toj bol­ni­ci Pirot. Lekar iz kovid ambu­lante tele­fon­s­ki najavlju­je paci­jen­ta koji ć}e biti priml­jen na dal­je anal­ize u ATD. Pre­ma re~ima dr Goran Petrovi}a, direk­to­ra Op{te bol­nice, po pro­tokolu trija‘na ses­tra prosle|uje paci­jen­ta na dalji pri­jem. Oni sa sum­n­jom na korona virus idu u ATD, dok }e Pri­jem­no odel­jen­je u Bol­ni­ci zbrin­ja­vati samo paci­jente kod kojih ne pos­to­ji sum­n­ja da su zara‘eni viru­som COVID-19.