PROBLEM UMANJENJA PENZIJA PRVOMAJACA PRED VLADOM SRBIJE 2311202

Nekada{nji rad­ni­ci Prvog maja, danas pen­zioneri, posled­nju pen­z­i­ju prim­ili su uman­jen­ju za neko­liko hil­ja­da dinara. Pre toga dobili su obave{tenje da je man­je nov­ca na peni­zonom ~eku posled­i­ca zaklju~ka Vlade Srbi­je od 1. okto­bra ove godine. Bor­bu za ponovnu isplatu pune pen­z­i­je nastavljaju.