VIRUSOM KORONA ZARAŽENO JOŠ 38 OSOBA IZ OKRUGA

Od 16 uzo­ra­ka poslatih u sub­o­tu na PCR anal­izu, 10 je poz­i­tivno, dok je anti­gen­skim testovi­ma potvr|eno jo{ 28 obolelih od koron­avirusa iz Pirot­skog okru­ga, saop{teno je iz ZZJZ. Pre­ma podaci­ma Zavo­da 17 novoobolelih je iz Piro­ta, 8 iz Dim­itri­ovgra­da, 9 iz Bele Palanke i 5 iz Babu{nice. Danas, je na anal­izu posla­to 76 uzo­ra­ka u ni{ku lab­o­ra­tori­ju “Vatreno oko”. Pro­cen­ju­je se da je broj zaraenih sedam do deset puta ve}i od bro­ja lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enih.

Na grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot le~i se 8 paci­je­na­ta sa pneu­moni­jom, a u Kli­ni~kom cen­tru Ni{ je 10 oso­ba sa podru~ja na{eg okru­ga, od kojih su tro­je na inten­zivnoj nezi, navo­di se u saop{tenju. U ku}noj ili bolni~koj izo­laciji trenut­no su 763 osobe. Danas je naloena mera ku}ne izo­lacije za 92 osobe, a ukin­u­ta za 62, doda­je se u saop{tenju. Pove}ava se broj pre­gle­da u COVID ambu­lan­ta­ma. Epidemiolo{ka situaci­ja u Dim­itro­v­gradu i Beloj Palan­ci pro­cen­ju­je se kao vanred­na, u Piro­tu kao nepo­volj­na sa ten­den­com prelas­ka u vanred­nu, dok se na podru~ju op{tine Babu{nica pro­cen­ju­je kao nesig­ur­na sa ten­den­com prelas­ka u nepo­voljnu. Stru~njaci Zavo­da poru~uju da je inten­zitet virusa veo­ma visok i da se u naredne dve nedel­je o~eku­je se porast bro­ja obolelih, zato apelu­ju na gra|ane da pri­men­ju­ju sve mere prevencije.

 

U Srbi­ji još 5.067 novoobolelih, pre­minu­lo 38 osoba

Pre­ma podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja u Srbi­ji je tokom posled­n­ja 24 sata od posled­i­ca koron­avirusa pre­minu­lo 38 oso­ba, a reg­istrovano je jo{ 5.067 novoobolelih. Testi­rana je 15.061 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma je 216 paci­je­na­ta, dok je na bolni~kom le~enju 6.329 osoba.