POZITIVNIH NA KOVID19 I MEĐU PIROTSKIM SPORTISTIMA

Poz­i­tivnih na koron­avirus ima i u dva pirot­s­ka sport­s­ka klu­ba, to je pokaza­lo posled­nje testi­ran­je na Kovid19 koje je pro{le srede orga­ni­zo­vao Ko{arka{ki savez Srbi­je za klubove Ko{arka{ke lige Srbi­je i Prve i Druge ‘enske lige. U KK Pirot od 18 testi­ranih poz­i­ti­van je samo jedan ~lan uprave, tako da }e na{ klub u sre­du odi­grati utak­micu 9. kola pro­tiv Sloge iz Kral­je­va u Piro­tu. U timu }e biti i Mar­tin Matovi}, koji je neg­a­ti­van na koron­avirus, a dve nedel­je je bio u izo­laciji. U @KK Gim­naz­i­jalac poz­i­tiv­na su dva tren­era, jedan ~lan uprave i tri ko{arka{ice, tako da su sve ostale igra~ice i ~lanovi stru~nog {taba i uprave klu­ba u izo­laciji. Zbog toga su u naredne dve nedel­je odlo‘ene sve utak­mice i tren­inzi ovog kluba.