POMOĆ SINDIKATA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA PIROTSKE BOLNICE OBOLELIM ČLANOVIMA

Sindikat med­i­cin­skih ses­tara i tehnič~ara Op{šte bol­nice Pirot, daje bespovrat­nu pomoć} ~članovi­ma ovog sindika­ta, koji su zara‘eni viru­som Covid ‑19, kao i porodica­ma pre­minulih od koron­avirusa. Pre­ma re~ima Igo­ra Stojanovi}a, predsed­ni­ka ovog sindika­ta u Op{toj bol­ni­ci Pirot, ~lanu koji je poz­i­ti­van na korona virus i na ku}nom je le~enju isplati}e 6.000 dinara, obolelom od kovi­da koji je na bolni~kom le~enju 16. 000 dinara, a ~lanovi­ma porodice pre­minu­log ~lana bi}e ispla}eno 170.000 dinara. Sindikat ispla}uje nadok­nade svim obole­lim ~lanovi­ma od mar­ta do 1. novem­bra. Sto­janovi} doda­je da je u toku pravl­jen­je spisko­va zara‘enih posle 1. novem­bra, zbog pove}anja bro­ja zara‘enih viru­som korona. Sindikat med­i­cin­skih ses­tara i tehnič~ara Op{šte bol­nice Pirot ima oko 350 ~člano­va u ovoj zdravstvenoj ustanovi.