JOB INFO CENTAR: POMOĆ MLADIMA U PISANJU CV‑A, POČINJU OBUKE NA RADNOM MESTU 23112020

Job info cen­tar je pored redovnih aktivnos­ti na pro­jek­tu Znan­jem do posla, razvio mod­el kar­i­jernog vo|đenja i save­to­van­ja i obu­ka na rad­nom mes­tu. Klju~čna ulo­ga Job info cen­tra je da pomaž‘e đ|acima, stu­den­ti­ma i neza­poslen­i­ma da unaprede znan­ja i veš{tine koje }će im biti va‘ne pri zapoš{ljavanju. Zna~ajnu ulogu ima i pis­nje radne biografije.