ASFALTIRANJE GLAVNE ULICE U KRUPCU

Glav­na uli­ca u selu Kru­pac bi}e sutra asfalti­rana. Zbog toga Đ}e biti obus­tavl­jen saobra}aj od 9 do 16 sati na ovom delu puta. Radove }e obi}i gradona~elnik Piro­ta sa saradnicima.