ZZJZ: JOŠ 34 POZITIVNE OSOBE NA KORONA VIRUS

Od 39 uzo­ra­ka poslatih na anal­izu u Ni{,18 uzo­ra­ka je poz­i­tivno (9 iz Piro­ta, 6 iz Dim­itro­vgra­da, 2 iz Bele palanke i 1 iz babu{nice). od 45 testi­ranih uzo­ra­ka u Lab­o­ra­tori­ji u Batajnici,7 uzo­ra­ka je poz­i­tivno i svi su iz Piro­ta. osim PCR testo­va ra|eni su i anti­gen­s­ki testovi od kojih su 4 poz­i­tiv­na iz Piro­ta, 4 iz Dim­itro­vgra­da i jedan od Bele palanke. Uku­pan broj lab­o­ra­tori­js­ki potvr|renih slu~ajeva obol­e­van­ja od korona virusa iz Pirot­skog okru­ga je 34. Uzorko­vano je jo{ 35 bri­se­va i posla­to na anal­izu u Ni{. Od 2.do 19.novembra u Pirot­skom okrugu potvr|en je 271pozitivan na COVID-19. Sva lica potvr|ena na COVID 19 su u ku}noj izo­laciji ili biolni~koj u zav­is­nos­ti od klini~ke slike. Uku­pan broj oso­ba u izo­laciji je 696. ZZJZ je nalo‘io izo­laciju za 94 osoba,dok je ju~e ukin­u­ta za 25 osoba. 

JOS 6.254 NOVOOBOLELA OD KORONA VIRUSA 

Od 19.301 testi­ra­nog u posled­n­ja 24 sata, kod 6.254 osobe su poz­i­tivne na korona virus. U posled­n­ja 24 sata pre­minu­lo je 30 oso­ba. Od po~etka epi­demi­je 1.140 oso­ba. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 5. 803 paci­jen­ta. Na res­pi­ra­tori­ma su 192 paci­jen­ta. od po~etka epi­demi­je u Srbi­ji je virus korona potvr|en je kod 110.351 osobe.