KOKO: MOGUĆNOST UVOĐENJA ROMSKOG JEZIKA U DVE PIROTSKE ŠKOLE

U O[ Vuk Karad‘i} danas je odr‘ana radion­i­ca o pro­mo­ci­ji rom­skog jezi­ka. Radion­icu je odr‘ao pub­licista Ljuan Koko.