GIMNAZIJALAC URADIO FILM I ČASOPIS O PANDEMIJI KORONE

U~enik Gim­naz­i­je Pirot Neman­ja Krsti} pokren­uo je ~asopis ”Immu­ni­ty”. Pub­likaci­ja je posve}ena pan­demi­ji virusa korona. Krsti} je kom­ple­tan autor ovog ~asopisa.