ASFALTIRANA ULICA MILOVANA GLIŠIĆA

Radove na asfalti­ran­ju ulice Milo­vana Gli{i}a, danas je obi{ao gradona~elnik Piro­ta sa sarad­nici­ma i direk­tor JP za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta Slavi{a Svi­larov.