U OKRUGU KOVID19 POTVRĐEN KOD JOŠ 14 OSOBA

Virus korona potvr|en je kod jo{ 14 oso­ba u okrugu: 5 iz Piro­ta, 7 iz Dim­itro­vgra­da, 1 iz Bele Palanke i 1 iz Babu{nice. To su rezul­tati anal­ize 29 uzo­ra­ka, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

Danas je na anal­izu posla­to 39 uzoraka. 

Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot le~e se 4 osobe sa pneumonijom. 

Svi kod kojih je potvr|en kovid su u zav­is­nos­ti od te‘ine klini~ke slike u kuŽĐ}noj ili bolni~koj izo­laciji. U okrugu je u izo­laciji 627 osoba. 

Reg­istru­ju se porodi~ne epi­demi­je i oboleli bez lab­o­ra­tori­jske potvrde, navo­di se u saop{tenju.

Obolelih ima u svim uzras­nim gru­pa­ma, me|u zaposlen­i­ma u ustanova­ma, fir­ma­ma, javn­im preduze}ima, {kola­ma …

U naredne dve nedel­je se o~ekuje porast bro­ja obolelih. Inten­zitet virusa je vrlo visok, ka‘e se u saop{tenju.

ZZJZ: Epidemiolo{ka situaci­ja se pogor{ava iz sata u sat

Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu men­ja se iz sata u sat, navode iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

U Piro­tu se epidemiolo{ka situaci­ja pro­cen­ju­je kao nepo­volj­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u vanrednu. 

U Dim­itro­v­gradu u Beloj Palan­ci se situaci­ja pro­cen­ju­je kao vanredna. 

U Babu{nici je epidemiolo{ka situaci­ja nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu, ka‘u iz Zavoda. 

Jo{ 6.109 zara‘enih viru­som korona u Srbiji 

U posled­n­ja 24 sata u Srbi­ji je virus korona potvr|en kod 6.109 gra|ana od 18.890 testiranih. 

Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 29 osoba. 

Na res­pi­ra­toru je 186 paci­je­na­ta. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 5.589 osoba.