POJAČANE KONTROLE KOMUNALNE INSPEKCIJE I REPUBLIČKIH INSPEKCIJA O PRIMENI MERA

U op{tinama Bela Palan­ka i Dim­itro­v­grad, progla{ena je vanred­na situaci­ja zbog naglog poras­ta bro­ja obolelih od korona virusa. U izo­laciji je trenut­no oko 600 oso­ba na ter­i­tori­ji pirot­skog okru­ga. Intezitet virusa u pop­u­laciji je visok. O~ekuje se porast bro­ja novozara‘enih u nared­nom peri­o­du. Apelu­je se na gra|ane da po{tuju propisane mere pre­ven­ci­je.