PIROTSKI OKRUG DOBIO ZDRAVSTVENOG INSPEKTORA

Gor­dana Mlade­n­ovi}, novi je zdravstveni inspek­tor Pirot­skog okru­ga. Pre­ma re~ima na~elnice okru­ga, Dra­gane Ton~i}, re{enje o postavl­jen­ju stiglo je ju~e, a Mladenovi}eva je imala najve}i broj poe­na na testovi­ma koje su pro{li svi poten­ci­jal­ni kan­di­dati. Novi zdravstveni inspek­tor, najpre }e radi­ti na sti­can­ju znan­ja o zakon­skim reg­u­la­ti­va­ma i pri­meni pravil­ni­ka, a potom }e pola­gati ispit za licen­cu. Zdravstveni inspek­tor }e, pre sve­ga, save­to­davno obavl­jati svoj posao prilkom otvaran­ja zdravstvenih ambu­lan­ti, stomatolo{kih ordi­naci­ja, apote­ka i drugih zdravstvenih delat­nos­ti, ka‘e na~elnica okru­ga Dra­gana Ton~i}.