NEMA REZERVACIJA ZA BORAVAK U PIROTU I OKOLINI TOKOM NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA

Zbog pan­demi­je korona virusa nema rez­er­vaci­ja tur­ista za boravak u Piro­tu i okoli­ni tokom prestoje}ih novogodi{njih i bo‘i}nih prazni­ka, ka‘e direk­tor TO Pirot Bratislav Zlatkov. Doda­je da }e se potru­di­ti da, uko­liko ne bude orga­ni­zo­van Sajam pirotske peglane koba­sice idu}e godine, pomognu proizvo|a~ima da pro­da­ju svo­je proizvode.