NAČELNICA OKRUGA I GRADONAČELNIK PIROTA OSUDILI NAPADE NA PREDSEDNIKA SRBIJE

Na~elnica Pirot­skog upravnog okru­ga Dra­gana Ton~i} i gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi}, osudili su pret­nje koji­ma se napa­da predsed­nik Srbi­je Alek­san­dar Vu~čić}. Pret­nje je uputi­la oso­ba koja je uhap{šena u efikas­noj akci­ji BIA i Tuž‘ila{štva za visokotehnolo{ški krim­i­nal iz Beogra­da. Oso­ba koja je porek­lom iz Parać}ina uhap{šena je u Pirotu.